عقد تفاهمنامه با صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور

در راستای توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌ صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور؛ تفاهمنامه همکاری بین شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد و تعدادی از صندوق‌های پژوهش و فناوری بمنظور تسریع در ارائه خدمات اعتبارسنجی امضاء شد. مطابق با مفاد این تفاهمنامه، مقرر گردید؛ صندوق‌های پژوهش و فناوری از انواع خدمات سامانه اعتبارسنجی اعتماد استفاده نمایند. و همچنین؛ هر یک از این صندوق‌ها بعنوان منبع اطلاعات اعتباری شرکت‌های فناور و دانش بنیان، همکاری‌های لازم برای ارسال اطلاعات و داده‌های اعتباری افراد و شرکتها به سامانه را داشته باشند. طی تفاهم صورت گرفته؛ شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد امادگی دارد خدمات اعتبارسنجی بانکی/غیربانکی و همچنین گزارش‌های اعتبارسنجی برای پرداخت وام و صدور ضمانت‌نامه را در اختیار صندوق‌ها قرار دهد.

تفاهمنامه همکاری با صندوقهای پژوهش و فناوری زیر منعقد شده است.

  • صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
  • صندوق دانشگاه تهران
  • صندوق توسعه فناوری‌های نوین
  • صندوق توسعه فناوری ایرانیان
  • صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
  • صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری
  • صندوق توسعه فناوری نانو