کارگاه سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط: تجربه آسیا

زمان: شنبه ۱۱ اسفند – ساعت۱۳ محل برگزاری: تهران، خیابان ستارخان، خیابان دکتر حبیب اله، بلوار شهید متولیان، پلاک ۹