گزارش‌های تحلیلی زیست‌بوم دانش‌بنیان

تحلیل تخصصی اقتصاد دانش‌بنیان

گزارشات تحلیلی

ما با تجمیع، پالایش و پردازش اطلاعات مالی و اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان میتوانیم انواع گزارش‌های تحلیلی برای نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌ساز ارائه کنیم.

ما معتقد هستیم دانستن واقعیت‌های فضای کسب‌و‌کار شرکت‌های دانش‌بنیان به مدیران کمک خواهد کرد تا هم اهداف توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دقیق تعریف شود، هم مسیرهای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان درست ترسیم شود.

امکان ارائه گزارش تحلیلی برای بسیاری از سازمان های مرتبط با زیست‌بوم دانش‌بنیان فراهم است. این گزارش‌ها میتواند با توجه به نیازها و اهداف سازمان‌ها شخصی‌سازی‌شده و ارائه شود.

استفاده‌کنندگان

گزارش‌های سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان

گزارش حاضر گزیده‌ای شفاف از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان در ســـال‌های مختلف است که پیشگفتار با استناد به داده‌های صورت‌های مالی و اطلاعات اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان گردآوری شده است. نتایج تحلیل این داده‌ها تقدیم فعالین زیست‌بوم می‌شود.

هدف از تهیه و انتشار گزاش حـاضر این است که ضمن آشنایی فعالین زیست‌بوم با وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصتی را برای تحلیل و بررسی شکـل‌گیری زیست‌بوم فناوری و مسیر پیشروی بازیگران آن ایجاد کند.

این داده‌ها هم به شرکت‌ها در درک جایگاه واقعی خود کمک خواهــد کرد هم به حــــاکمیت و تصمیم‌ســازان و تصمیم‌گیران درتـــدوین نقشه راه و مسیرآینده یاری خواهد رساند.

 

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۳۹۸

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها از سال 1392 تا انتهای سال 1398 می‌شود.

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۳۹۹

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها و بانک‌های کشور در انتهای سال 1399 است.

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۴۰۰

بزودی...

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۴۰۱

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها از سال 1392 تا انتهای سال 1401 می‌شود.


گزارش‌های آمایش سرزمینی

این گزارش گزیده‌ای شفاف از مهم‌ترین اطلاعات آماری، اقتصادی و اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان است که با هدف دسترسی به اطلاعات مزکور به صورت طبقه بندی شده به تفکیک هر استان برای ارزیابی نظام‌بند عوامل جهت کمک به متولیان زیست‌بوم فناوری کشور و سیاست‌گذاران این حوزه به منظور استفاده مناسب از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه ابزارهای حمایتی آماده گردیده‌است.

گزارش‌های اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان

گزارش تحلیلی زیست‌بوم دانش‌بنیان که برای عموم منتشر می‌شود، قابلیت شخصی‌سازی نیز داشته و نهادهای مالی و سیاست‌گذار این حوزه می‌توانند باتوجه به اولویت‌های سازمانی و پارامترهای شخصی‌سازی شده به گزارشی مدون جهت تحلیل زیست‌بوم و افزایش بهره‌وری فرآیند داخلی، سیاست‌گذاری و توسعه‌ی بازار خود دست یابند.